עלינו

גאדג'טים משולבים היא חברה קטנה אבל חדשנית שמטרתה להציע את הגאדג'טים הכי מגניבים עבור כולם במקום אחד

איןדבריותרמשמעותיעבורינויותרמלהביאללקוחותשלנומגווןנהדרשלעסקאותמשתלמותלמוצריםשהםאוהבים. אנחנועובריםיוםולילכדילמצואאתהמוצריםהחדשנייםביותר, בצורההזולאתצטרךלבזבזשעותלחפשבעצמך.

באופןיום-יומי, אנחנושולחיםללקוחותמכלהעולםומוודאיםאתשביעותרצונםעםהתחייבותלהחזרכספי.

אנחנורוציםלספקהיענותזמינהבכלזמןעלידיהבטחהלענותלכלפניהתוך 24 שעות.

ניתןלסמוךעלצוותהמומחיםשלנושהםיעזרולךלהישארבשיאותמידלדעתמההכיחדש. הצטרףלמוצריםהמהפכנייםשלנובזמןשאנחנותמידמחפשיםאתהדבריםהחדשיםשיכוליםלהפיץמגניבותלכלהעולם.

אנחנואוהביםאתהלקוחותשלנו. אנחנומאמיניםששירותלקוחותמתחילעלידיסינוןההצעותשלנו. אנחנומציעיםרקמוצריםשאנחנומשתמשיםבעצמנו, כדילוודאשהכלעובד, עמידונראהטוב.

info@gadgetmule.co.il :צורקשרעםהמומחיםשלנו

Facebook :עקבואחרינו בפייסבוק: